Testing must go on

6.12.2016

В този епизод:

Документиране на кода

go генерира автоматична документация на нашия код, вземайки под внимание:

/*
  Example fobonacci numbers implementation
*/
package fibonacci
// Fastest Fibonacci Implementation
func FibonacciFastest(n uint64) uint64 {
// lookupTable stores computed results from FibonacciFast or FibonacciFastest.
var lookupTable = map[uint64]uint64{}

Виждане на документацията

На всички локално инсталирани пакети

godoc -http=:6060

Документация на (почти) всички go пакети качени в BitBucket, GitHub, Launchpad и Google Project Hosting

Testing must go on

Benchmark тестове

func BenchmarkFibonacciFastest(b *testing.B) {
  for i := 0; i < b.N; i++ {
    FibonacciFastest(40)
  }
}

Demo

Сечението на testing.B и testing.T

func testingFunc(tb testing.TB, input, expectedResult int) {
  if result := Fibonacci(input); result != expectedResult {
    tb.Fatalf("Expected %d for Fiboncci(%d) but got %d", expectedResult, input, result)
  }
}

Таблично базирани тестове

func TestFibonacci(t *testing.T) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    testingFunc(t, test.input, test.result)
  }
}

SubTests

func TestSubFibonacci(t *testing.T) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    t.Run(fmt.Sprintf("Fibonacci(%d)", test.input), func(t *testing.T) {
      testingFunc(t, test.input, test.result)
    })
  }
}

SubTests continues

--- FAIL: TestFibonacci (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
--- FAIL: TestSubFibonacci (0.00s)
  --- FAIL: TestSubFibonacci/Fibonacci(2) (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
  --- FAIL: TestSubFibonacci/Fibonacci(10) (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
FAIL

SubBenchmarks

func BenchmarkSubFibonacci(b *testing.B) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    b.Run(fmt.Sprintf("BFibonacci(%d)", test.input), func(b *testing.B) {
      for i := 0; i < b.N; i++ {
        testingFunc(b, test.input, test.result)
      }
    })
  }
}

SubBenchmarks output:

--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(2)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(8)-16     1000000000        2.65 ns/op
--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(10)
    table_test.go:68: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci
FAIL

All together

func TestGroupSubFibonacci(t *testing.T) {
  t.Run("group1", func(t *testing.T) {
    for _, test := range tests {
      t.Run(fmt.Sprintf("Fibonacci(%d)", test.input), func(t *testing.T) {
        var input, result = test.input, test.result
        t.Parallel()
        time.Sleep(time.Second)
        testingFunc(t, input, result)
      })

    }
    t.Run("NonParallel", func(t *testing.T) {
      t.Fatal("Just cause")
    })
    t.Fatal("Oops")
    t.Run("NonParallel2", func(t *testing.T) {
      t.Fatal("Just Cause II")
    })
  })
}

All together output

--- FAIL: TestGroupSubFibonacci (1.00s)
  --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1 (0.00s)
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/NonParallel (0.00s)
        table_test.go:96: Just cause
    table_test.go:98: Oops
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/Fibonacci(2) (1.00s)
        table_test.go:69: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/Fibonacci(10) (1.00s)
        table_test.go:69: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
FAIL

Example тестове - шантавата част

Foo -> ExampleFoo
func ExampleHello() {
  Hello("hello")
  // Output:
  // hello
}

Имитации

Иматации или Mock-ове

В Go

type Sleeper interface {
  Sleep(time.Duration)
}

Библиотеки за имитации

testify

mockery

mock

Стига думи с "mock"!

Пример от домашно 2

В следващият епизод

Въпроси?